Saýlanan
92 10 37
Sebet 0 sany haryt sebetde
  • Sebet 0 sany haryt sebetde
  • Saýlanan! 0 products

Edara barada

INTERNET DUKAN

Biziň internet-dükanymyzda azyk önümleriň we degişli hayrtlaryň giň görnüşleri hödürlenilýär. Her bir haryt pugta hil barlagyndan geçirilýär, her bir buýurma bolsa ýöriteleşdirilen ammarymyzda seresaplylyk bilen ýygnalýar. Önümleriň bütewiligi üçin daşalýan wagty diňe zerur bolan temperaturany üpjün edýän häzirki zaman awtoulaglaryndan peýdalanylýar, ammarda saklanandan bolsa, ýanaşyklylygyň kadalary we ýaramlylyk möhletleriniň barlaglary berk berjaý edilýär. Öýe getirilip berme azyk harytlaryny saýtymyzda, telefon programmamyzdan ýa-da aragatnaşyk merkeziniň ýardamy bilen +99312 92-10-37 telefon belgisi arkaly satyn alyp bilersiňiz. Bizde hemişe gyzykly harytlara bolan arzanladyşlar we bähbitli teklipleri, şeýle hem görnüşleriň, taýýarlanyş usullaryny we gyzykly möwsüm önümleriniň gyzykly saýlamalaryny tapmak bolar.

Biz biziň müşderilerimiziň lezzet almagy, Size bolsa başlamak aňsat bolmaklygy üçin işleýäris

Öňde barýan öndürijiler we üpjün edijeler bilen gönüden-göni şertnamalar, kabul ediş, saklama we daşama tapgyrynda berk bil barlagynyň ulgamynyň esasy şertleriniň saýasynda Siz diňe ýokary hilli önümleri alarsyňyz.

Eltip berme  

Aşgabatda we welaýatlarda azyk önümlerini öýüňize gije gündiz we hat-da baýramçylyk günleri hem amala aşyrylýar. Eltip berme aralygy 3 sagada çenli gysgaldylandyr.

Hiliň 7 karaty

Wagtly-wagtyndaky aksiýalarymyz we arzanladyşlar Siziň býujetiňizi düýpli tygşytlap biler, hem-de şäher içinde eltip berme hyzmatyny ulanyp Siz wagtyňyzy, nerwleriňizi has möhüm we hakykatdan hem zerur işleriňiz üçin tygşytlarsyňyz!

Заказ услуги
Заказать звонок!
Saýlananlar
Haryt ýok
Bir klik bilen satyn al
Öz maglumatlaryňyzy goýuň we biziň operatorymyz Siz bilen baglanşar