Saýlanan
92 10 37
Sebet 0 sany haryt sebetde
  • Sebet 0 sany haryt sebetde
  • Saýlanan! 0 products

Töleg

Nagt hasaplaşyk

Buýurma berme nokadynda alnan wagty ýa-da çapara nagt görnüşinde hasaplaşylýar. Buýurma bilen bilelikde gazna çegi we haryt çegi berilýär. Harydy yzyna gaýtaranyňyzda töleg görnüşini görkeziň.

Bank kartlary arkaly hasaplaşyk

Siz saýtda bolşy ýaly gönüden-göni çapar eltip beren wagty bank kartlary bilen tölegi amala aşyryp bilersiňiz. Töleg üçin bank kartlaryny kabul edýäris:

Saýtda

Buýurmanyň töleg amallary saýtda we berme nokatlarynda bank karty bilen amala aşyrylýar. Töleg örän tiz ýerine ýetirilýär. Yzyna gaýtarylan ýagdaýynda - tutum tutulmaýar.

Alnan wagty

Buýurma resmileşdirilýän wagty töleg görnüşini saýlaň “Nagt hasaplaşyk”. We kart bilen tölegi saýlaň. Eltip berme gulluklarynyň hemmesiniň şeýle hyzmaty goldamaýandygyny bellemek isleýäris.


Заказ услуги
Заказать звонок!
Saýlananlar
Haryt ýok
Bir klik bilen satyn al
Öz maglumatlaryňyzy goýuň we biziň operatorymyz Siz bilen baglanşar