Saýlanan
92 10 37
Sebet 0 sany haryt sebetde
  • Sebet 0 sany haryt sebetde
  • Saýlanan! 0 products

Töleg

Nagt hasaplaşyk

Buýurma berme nokadynda alnan wagty ýa-da çapara nagt görnüşinde hasaplaşylýar. Buýurma bilen bilelikde gazna çegi we haryt çegi berilýär. Harydy yzyna gaýtaranyňyzda töleg görnüşini görkeziň.

Bank kartlary arkaly hasaplaşyk

Siz saýtda bolşy ýaly gönüden-göni çapar eltip beren wagty bank kartlary bilen tölegi amala aşyryp bilersiňiz. Töleg üçin bank kartlaryny kabul edýäris:

Saýtda

Buýurmanyň töleg amallary saýtda we berme nokatlarynda bank karty bilen amala aşyrylýar. Töleg örän tiz ýerine ýetirilýär. Yzyna gaýtarylan ýagdaýynda - tutum tutulmaýar.

Alnan wagty

Buýurma resmileşdirilýän wagty töleg görnüşini saýlaň “Nagt hasaplaşyk”. We kart bilen tölegi saýlaň. Eltip berme gulluklarynyň hemmesiniň şeýle hyzmaty goldamaýandygyny bellemek isleýäris.


'
Заказ услуги
Заказать звонок!
Saýlananlar
Haryt ýok
Bir klik bilen satyn al
Öz maglumatlaryňyzy goýuň we biziň operatorymyz Siz bilen baglanşar